سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز ورق روغنی
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول227 شهریور 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.227 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول127 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.927 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانشیت0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.927 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.827 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.727 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 3 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول330 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2525 مهر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد اصفهانبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول227 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول127 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.827 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.727 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 140237,150 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان

ورق روغنی به ورق هایی گفته می شود که به روش نورد سرد تولید شده و سطح آن روغن کاری می شود. به همین دلیل ورق روغنی به ورق سرد نیز معروف است و همچنین در تولید این ورق، علاوه بر ورق سرد از ورق سیاه نیز استفاده می شود.

روغن کاری سطح این نوع ورق برای جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی انجام می گیرد. ورق روغنی در صنایع مختلف مانند خودرو، ساخت و ساز، تاسیسات و … برای ساخت قطعاتی مانند اگزور، لولای فلزی، بدنه یخچال، تابلو برق و … استفاده می شود.

شما خریداران و همراهان همیشگی فولاد مهراد میتوانید برای استعلام قیمت و یا ثبت خرید خود با مشاوران مربوطه در این زمینه تماس گرفته و پس از کسب اطلاعات کافی سفارش خود را ثبت کنید.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول