سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز ورق رنگی
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 بنفش 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 2004 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی آبی 5015 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی قرمز 3000 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی سفید 9016 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفال 8004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی بنفش 5004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی پرتقالی 1028 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز(3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز (3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140252,400 تومان
ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان

ورق رنگی از جنس گالوانیزه می باشد، که با لایه ای از رنگ مخصوص گالوانیزه، روی سطح ورق پوشانده شده است. این پوشش گالوانیزه رنگی، در طی یک پروسه ای به نام الکترواستاتیک تولید و به بازار عرضه می شود.

ورق رنگی در بیشتر صنایع کاربرد دارد و در انواع رنگ ها و مدل‌های متنوع بسته به نوع نیاز مشتری ساخته می شود. این ورق ها برای ساخت انواع شیروانی کاربرد دارد که در رنگ ها و طرح های مختلفی ساخته می شود و همچنین از دیگر کاربرد های آن میتوان به استفاده در صنعت خودروسازی به عنوان مواد اولیه، در ساخت صنایع فلزی مانند تولید بدنه رایانه، ساخت کابینت، برای تولید لوازم خانگی مانند لباس شویی، برای ساخت و ساز نمای داخلی و خارجی سوله ها و بدنه انبار، برای ساخت کانتینر و … به کار میرود.

شما خریداران عزیز برای سفارش ورق رنگی با توجه به نیاز خود میتوانید با مجموعه ما تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول