سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی ورق ها
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتربنگاه تهرانشیت419 دی 1402تماس بگیرید
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتربنگاه تهرانشیت319 دی 1402تماس بگیرید
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتربنگاه تهرانشیت819 دی 1402225,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتربنگاه تهرانشیت619 دی 1402225,000 تومان
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتربنگاه تهرانشیت519 دی 1402225,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتربنگاه تهرانشیت519 دی 1402242,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتربنگاه تهرانشیت419 دی 1402242,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتربنگاه تهرانشیت319 دی 1402242,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتربنگاه تهرانشیت219 دی 1402242,000 تومان
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتربنگاه تهرانشیت119 دی 1402242,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتربنگاه تهرانشیت319 دی 1402449,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتربنگاه تهرانشیت219 دی 1402449,000 تومان
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتربنگاه تهرانشیت119 دی 1402449,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتربنگاه تهرانشیت319 دی 1402359,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتربنگاه تهرانشیت219 دی 1402359,000 تومان
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتربنگاه تهرانشیت119 دی 1402359,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانکارخانهرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانکارخانهرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانکارخانهرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانکارخانهرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانکارخانهرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانکارخانهرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانکارخانهرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانکارخانهرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانکارخانهرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانکارخانهرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانکارخانهرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانکارخانهرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانکارخانهرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانکارخانهرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانکارخانهرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانکارخانهرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمترسمنانکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمترسمنانکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمترسمنانکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمترسمنانکارخانهرول0.23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمترسمنانکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمترسمنانکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمترسمنانکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمترسمنانکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمترسمنانکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمترسمنانکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمترسمنانکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمترسمنانکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمترسمنانکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمترسمنانکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمترسمنانکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمترسمنانکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمترسمنانکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمترسمنانکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمترسمنانکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمترسمنانکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمترسمنانکارخانهرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمترسمنانکارخانهرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمترسمنانکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمترسمنانکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمترسمنانکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمترسمنانکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمترسمنانکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمترسمنانکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمترچینبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمترچینبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.6 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.55 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.45 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.223 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمترچینکارخانهرول0.23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.143 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندودروی اندودکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندودروی اندودکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.683 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.683 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.583 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندودکارخانهرول0.583 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.433 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.433 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.383 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.383 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.34 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.343 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.4816 آبان 140239,450 تومان
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 90 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول9015 آبان 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 90 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول3 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 80 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول803 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 80 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول803 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 70 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول703 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 70 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول703 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 45 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 45 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 40 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول403 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 40 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول403 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.5527 شهریور 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.1817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.1617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.23 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.2317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 قرمز3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.28 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.2817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.3 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 بنفش 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سبز 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 بنفش 4004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 بنفش 4005 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 صورتی 4003 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 140245,600 تومان
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز 6024 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفید 9016 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سفال 8004 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 سبز چینچینبنگاه اصفهانرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 کرم 9001 چینچینبنگاه اصفهانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 قهوه ای سوخته 8017 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 پرتقالی 1028 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چینچینبنگاه تهرانرول0.4717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 2004 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی آبی 5015 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی قرمز 3000 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی سفید 9016 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140244,000 تومان
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.717 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفال 8004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی بنفش 5004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سبز 6024 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی پرتقالی 1028 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنفولاد بهمنکارخانه فولاد بهمنرول0.4817 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سبز فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 پرتقالی فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 قهوه ای فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد مبارکهفولاد مبارکهکارخانهرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز(3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 قرمز (3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.617 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140252,400 تومان
ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.517 دی 140248,100 تومان
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتربنگاه تهرانشیت519 دی 1402تماس بگیرید
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتربنگاه تهرانشیت319 دی 1402تماس بگیرید
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتربنگاه تهرانشیت419 دی 1402150,000 تومان
ورق استیل 304 ضخامت 2 میلیمتربنگاه تهرانشیت219 دی 1402150,000 تومان
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتربنگاه تهرانشیت117 دی 1402152,000 تومان
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول227 شهریور 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.227 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول127 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.927 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانشیت0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.927 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.827 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.727 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 3 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول330 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2525 مهر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد اصفهانبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول227 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول127 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.827 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.727 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 140237,150 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت4.519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد اصفهانبنگاه اصفهانشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد اصفهانبنگاه تهرانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت819 دی 140237,300 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت619 دی 140236,900 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت519 دی 140237,300 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت419 دی 140236,600 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1519 دی 140236,000 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1219 دی 140237,700 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1019 دی 140236,900 تومان
فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 2.5 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت2.519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت3019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 8 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 6 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 5 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 12 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت3519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت2519 دی 140225,000 تومان
فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت2019 دی 140225,000 تومان
قیمـت روز ورق سیاه
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت4.519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد اصفهانبنگاه اصفهانشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهکارخانهشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه ساوهشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد اصفهانبنگاه تهرانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت819 دی 140237,300 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت619 دی 140236,900 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت519 دی 140237,300 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت419 دی 140236,600 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1519 دی 140236,000 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1219 دی 140237,700 تومان
فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر st52 ورق برشیفولاد مبارکهبنگاه اصفهانشیت1019 دی 140236,900 تومان
فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 2.5 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت2.519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت3019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت319 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت419 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 8 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 6 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 5 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان ضخامت 12 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانکارخانهشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 8 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت819 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 6 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت619 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 12 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1219 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 10 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1019 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت3519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت1519 دی 1402تماس بگیرید
فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت2519 دی 140225,000 تومان
فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر st37 ورق برشیفولاد اصفهانشیت2019 دی 140225,000 تومان
قیمـت روز ورق روغنی
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول227 شهریور 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.2 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.227 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.3 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.331 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول1.2527 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول127 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.927 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.827 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد غرب آسیافولاد غرب آسیاانبار مبدارول0.727 آذر 140235,450 تومان
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول1.2531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول131 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول127 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.931 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.831 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.731 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.631 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانشیت0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.531 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار اصفهانرول0.431 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.430 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.927 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.8 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.827 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 0.7 هفت الماسهفت الماسانبار تهرانرول0.727 آذر 140235,650 تومان
ورق روغنی 3 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول330 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول2.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول231 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2525 مهر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1.2530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول130 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.930 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.830 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد اصفهانبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.730 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.630 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول0.530 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول230 خرداد 1402تماس بگیرید
ورق روغنی 2 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول227 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول1.2527 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 1 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول127 آذر 140236,550 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.9 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.927 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.8 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.827 آذر 140236,350 تومان
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.727 آذر 140236,650 تومان
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.627 آذر 140237,150 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکهفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول0.527 آذر 140239,050 تومان
قیمـت روز ورق گالوانیزه
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشان