سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

دسته بندی نبشی های شرکت فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی نبشی ها
نامانالیزکارخانهطول (m)محل بارگیریسایزواحدبروزرسانیقیمتعملیات
نبشی 8*80*80 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140324,900 تومان
نبشی 5*50*50 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز5*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,630 تومان
نبشی 6*70*70 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,450 تومان
نبشی 8*80*80 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140321,460 تومان
نبشی 6*60*60 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه6*60*60کیلوگرم12 اردیبهشت 140324,990 تومان
نبشی 5*60*60 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه5*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,990 تومان
نبشی 7*100*100 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز7*100*100کیلوگرم26 اسفند 140221,920 تومان
سپری 6000*60 زاگرسst37زاگرس6کارخانه تهران60*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,720 تومان
سپری 6000*50 زاگرسst37زاگرس6کارخانه تهران50*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,700 تومان
سپری 6000*40 زاگرسst37زاگرس6کارخانه تهران40*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,700 تومان
سپری 6000*30 زاگرسst37زاگرس6کارخانه تهران30*6000کیلوگرم1 خرداد 140328,800 تومان
سپری 6000*30 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان6کارخانه30*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 6000*60 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان6کارخانه60*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,000 تومان
سپری 6000*50 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان6کارخانه50*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
سپری 6000*40 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان6کارخانه40*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
سپری 6000*60 شکفتهst37شکفته6کارخانه شکفته60*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 6000*50 شکفتهst37شکفته6کارخانه شکفته50*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,000 تومان
سپری 6000*40 شکفتهst37شکفته6کارخانه شکفته40*6000کیلوگرم1 خرداد 140328,500 تومان
سپری 60*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان6بنگاه اصفهان60*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 30*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان6بنگاه اصفهان30*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 50*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان6بنگاه اصفهان50*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,500 تومان
سپری 40*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان6بنگاه اصفهان40*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,500 تومان
ناودانی 6000*140 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه140*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*120 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه120*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*100 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه100*6000کیلوگرم1 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*80 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه80*6000کیلوگرم1 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*60 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه60*6000کیلوگرم1 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*60 اسپیرال 32 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 اسپیرال 26 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*50 اسپیرال 24 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,000 تومان
ناودانی 6000*50 اسپیرال 22 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,000 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 225 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 ابهر 165 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 ابهر 105 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*260 ابهر 455 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر260*12000کیلوگرم1 خرداد 140355,000 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 305 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم1 خرداد 140328,000 تومان
ناودانی 12000*220 ابهرابهر12کارخانه ابهر220*12000کیلوگرم1 خرداد 140349,500 تومان
ناودانی 12000*180 ابهر 265 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1 خرداد 140343,000 تومان
ناودانی 12000*240 ابهر 399 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر240*12000کیلوگرم1 خرداد 140334,000 تومان
ناودانی 12000*160 ابهرابهر12کارخانه ابهر160*12000کیلوگرم1 خرداد 140334,000 تومان
ناودانی 12000*140 ابهرابهر12کارخانه ابهر140*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 ابهرابهر12کارخانه ابهر120*12000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 12000*100 ابهرابهر12کارخانه ابهر100*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 تهران 48 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 23 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 27 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000* 100 تهران 39 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 تهران 29 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 23 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*140 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز140*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*160 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز160*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز160*6000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز140*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*180 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12001کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز120*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز100*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*120 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز120*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*100 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز100*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*180 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز180*6001کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*160 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد160*12000کیلوگرم1 خرداد 140328,000 تومان
ناودانی 12000*140 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد140*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*120 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد120*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد100*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*160 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد160*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*140 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد140*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*120 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد120*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*100 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد100*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم1 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*100شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه100*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه80*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه60*6000کیلوگرم1 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000شاخه19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000شاخه19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*240 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان240*12000کیلوگرم19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*220 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان220*12000کیلوگرم19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان200*12000کیلوگرم19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان180*12000کیلوگرم19 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان60*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*120 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان120*6000کیلوگرم1 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*100 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان100*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*80 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان80*6000کیلوگرم1 خرداد 140329,500 تومان
نبشی 4*50*50 ماهانst37ماهان6کارخانه اصفهان4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,700 تومان
نبشی 3*40*40 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه3*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,440 تومان
نبشی 7*80*80 شکفته یزدst37شکفته12کارخانه یزد7*80*80کیلوگرم23 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 منظومهst37منظومه6کارخانه اصفهان8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140322,750 تومان
نبشی 4*40*40 منظومهst37منظومه6کارخانه اصفهان4*40*40کیلوگرم23 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 منظومهst37منظومه6کارخانه اصفهان6*60*60کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,000 تومان
نبشی 5*50*50 منظومهst37منظومه6کارخانه اصفهان5*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,000 تومان
نبشی 4*50*50 منظومهst37منظومه6کارخانه اصفهان4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,000 تومان
نبشی 10*100*100 شکفته یزدst37شکفته6کارخانه یزد10*100*100کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,150 تومان
نبشی 7*70*70 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز7*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140327,500 تومان
نبشی 7*80*80 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز7*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,900 تومان
نبشی 6*80*80 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,270 تومان
نبشی 6*70*70 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز6*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,810 تومان
نبشی 5*70*70 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*70*70کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,900 تومان
نبشی 6*60*60 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*60*60کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,900 تومان
نبشی 7*100*100 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز7*100*100کیلوگرم12 اردیبهشت 140323,385 تومان
نبشی 8*80*80 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,720 تومان
نبشی 5*70*70 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه5*70*70کیلوگرم21 اسفند 140224,450 تومان
نبشی 2.5*40*40 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه2.5*40*40کیلوگرم21 اسفند 140212,150 تومان
نبشی 5*60*60 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز5*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140327,500 تومان
نبشی 6*63*63 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*63*63کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,810 تومان
نبشی 4*38*38 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*38*38کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*30*30کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,145 تومان
نبشی 4*25*25 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*25*25کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 4*45*45 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,810 تومان
نبشی 8*100*100 شکفته یزدst37شکفته12کارخانه یزد8*100*100کیلوگرم23 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 9*100*100 شکفته یزدst37شکفته6کارخانه یزد9*100*100کیلوگرم12 اردیبهشت 140326,100 تومان
نبشی 8*80*80 شکفته یزدst37شکفته6کارخانه یزد8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140324,490 تومان
نبشی 11*120*120 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان11*120*120کیلوگرم11 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان10*100*100کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,600 تومان
نبشی 9*100*100 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان9*100*100کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,800 تومان
نبشی 2.5*30*30 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان2.5*30*30کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,600 تومان
نبشی 8*80*80 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان8*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,600 تومان
نبشی 7*80*80 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان7*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,800 تومان
نبشی 7*70*70 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان7*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 6*60*60 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان6*60*60کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 5*60*60 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان5*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 5*50*50 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان5*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 4*50*50 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 15*150*150 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان15*150*150کیلوگرم11 اردیبهشت 140341,400 تومان
نبشی 3*50*50 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان3*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,500 تومان
نبشی 4*40*40 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان4*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,300 تومان
نبشی 12*120*120 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان12*120*120کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,400 تومان
نبشی 3*40*40 انبار اصفهانst376بنگاه اصفهان3*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,600 تومان
نبشی 7*80*80 شکفته یزدst37شکفته6کارخانه یزد7*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140324,550 تومان
نبشی 6*63*63 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز6*63*63کیلوگرم12 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 5*63*63 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز5*63*63کیلوگرم11 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 4*63*63 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز4*63*63کیلوگرم23 اسفند 140233,485 تومان
نبشی 6*60*60 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز6*60*60کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,900 تومان
نبشی 6*50*50 نابst3712کارخانه تبریز6*50*50کیلوگرم12 اردیبهشت 140323,575 تومان
نبشی 7*75*75 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز7*75*75کیلوگرم12 اردیبهشت 140322,845 تومان
نبشی 5*63*63 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*63*63کیلوگرم11 اردیبهشت 140328,600 تومان
نبشی 4*60*60 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,810 تومان
نبشی 3*60*60 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,395 تومان
نبشی 6*50*50 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*50*50کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 2.5*40*40 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز2.5*40*40کیلوگرم26 اسفند 140225,800 تومان
نبشی 3*38*38 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*38*38کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 4*35*35 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*35*35کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 6*75*75 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز6*75*75کیلوگرم26 اسفند 140227,100 تومان
نبشی 5*75*75 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز5*75*75کیلوگرم12 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 5*45*45 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز5*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 4*45*45 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز4*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 3*45*45 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز3*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140328,180 تومان
نبشی 8*100*100 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز8*100*100کیلوگرم27 اسفند 140223,580 تومان
نبشی 6*75*75 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز6*75*75کیلوگرم27 اسفند 140225,780 تومان
نبشی 5*75*75 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*75*75کیلوگرم27 اسفند 140225,000 تومان
نبشی 5*45*45 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,810 تومان
نبشی 7*70*70 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز7*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,000 تومان
نبشی 8*100*100 شکفته یزدst37شکفته6کارخانه یزد8*100*100کیلوگرم23 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 4*63*63 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*63*63کیلوگرم24 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 4*30*30 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*30*30کیلوگرم26 اسفند 1402تماس بگیرید
نبشی 3*25*25 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*25*25کیلوگرم11 اردیبهشت 140316,465 تومان
نبشی 3*45*45 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*45*45کیلوگرم11 اردیبهشت 140326,810 تومان
نبشی 10*100*100 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز10*100*100کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,680 تومان
نبشی 4*70*70 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*70*70کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,900 تومان
نبشی 3*40*40 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,900 تومان
نبشی 4*50*50 نابst37ناب تبریز12کارخانه تبریز4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,720 تومان
نبشی 10*100*100 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز10*100*100کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,490 تومان
نبشی 7*80*80 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز7*80*80کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,090 تومان
نبشی 3*50*50 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز3*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140321,550 تومان
نبشی 5*60*60 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*60*60کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,180 تومان
نبشی 4*50*50 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,900 تومان
نبشی 5*50*50 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز5*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,810 تومان
نبشی 4*40*40 نابst37ناب تبریز6کارخانه تبریز4*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140323,810 تومان
نبشی 12*120*120 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه12*120*120کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,620 تومان
نبشی 10*100*100 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه10*100*100کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,620 تومان
نبشی 7*70*70 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه7*70*70کیلوگرم12 اردیبهشت 140325,720 تومان
نبشی 5*50*50 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه5*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,990 تومان
نبشی 4*50*50 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه4*50*50کیلوگرم11 اردیبهشت 140324,990 تومان
نبشی 4*40*40 آریان فولادst37آریان فولاد6کارخانه4*40*40کیلوگرم11 اردیبهشت 140325,080 تومان
قیمـت روز ناودانی
نامکارخانهطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
ناودانی 6000*140 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه140*6000کیلوگرم741 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*120 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه120*6000کیلوگرم581 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*100 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه100*6000کیلوگرم501 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*80 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه80*6000کیلوگرم381 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*60 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه60*6000کیلوگرم281 خرداد 140328,500 تومان
ناودانی 6000*60 اسپیرال 32 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم321 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 اسپیرال 26 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم261 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*50 اسپیرال 24 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم241 خرداد 140329,000 تومان
ناودانی 6000*50 اسپیرال 22 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم221 خرداد 140329,000 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 225 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم2251 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 ابهر 165 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1651 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 ابهر 105 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1051 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*260 ابهر 455 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر260*12000کیلوگرم4551 خرداد 140355,000 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 305 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم3051 خرداد 140328,000 تومان
ناودانی 12000*220 ابهرابهر12کارخانه ابهر220*12000کیلوگرم3531 خرداد 140349,500 تومان
ناودانی 12000*180 ابهر 265 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم2651 خرداد 140343,000 تومان
ناودانی 12000*240 ابهر 399 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر240*12000کیلوگرم3991 خرداد 140334,000 تومان
ناودانی 12000*160 ابهرابهر12کارخانه ابهر160*12000کیلوگرم2251 خرداد 140334,000 تومان
ناودانی 12000*140 ابهرابهر12کارخانه ابهر140*12000کیلوگرم1951 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 ابهرابهر12کارخانه ابهر120*12000کیلوگرم1601 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 12000*100 ابهرابهر12کارخانه ابهر100*12000کیلوگرم1281 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 تهران 48 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم481 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 23 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم231 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 27 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم271 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000* 100 تهران 39 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم391 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 تهران 29 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم291 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 23 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم231 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*140 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز140*12000کیلوگرم1481 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12000کیلوگرم84.51 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز80*6000کیلوگرم42.51 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*160 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز160*12000کیلوگرم170.51 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز160*6000کیلوگرم851 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز140*6000کیلوگرم741 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*180 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12001کیلوگرم2051 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز120*12000کیلوگرم1251 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز100*12000کیلوگرم1031 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*120 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز120*6000کیلوگرم62.51 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*100 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز100*6000کیلوگرم51.51 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*180 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز180*6001کیلوگرم1031 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 12000*160 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد160*12000کیلوگرم1601 خرداد 140328,000 تومان
ناودانی 12000*140 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد140*12000کیلوگرم1501 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*120 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد120*12000کیلوگرم1201 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد100*12000کیلوگرم1001 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد80*6000کیلوگرم801 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*160 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد160*6000کیلوگرم801 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*140 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد140*6000کیلوگرم751 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*120 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد120*6000کیلوگرم601 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*100 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد100*6000کیلوگرم501 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد80*6000کیلوگرم401 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم1001 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم801 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 12000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم601 خرداد 1403تماس بگیرید
ناودانی 6000*100شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه100*6000کیلوگرم501 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه80*6000کیلوگرم401 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه60*6000کیلوگرم301 خرداد 140327,000 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000شاخه8519 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000شاخه13519 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*240 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان240*12000کیلوگرم28819 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*220 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان220*12000کیلوگرم25219 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان200*12000کیلوگرم22119 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان180*12000کیلوگرم19619 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان60*6000کیلوگرم24-301 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000کیلوگرم1701 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000کیلوگرم68-751 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*120 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان120*6000کیلوگرم50-651 خرداد 140330,000 تومان
ناودانی 6000*100 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان100*6000کیلوگرم40-501 خرداد 140329,500 تومان
ناودانی 6000*80 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان80*6000کیلوگرم30-401 خرداد 140329,500 تومان
قیمـت روز سپری
نامانالیزکارخانهطول (m)سایزوزن (kg)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
سپری 6000*60 زاگرسst37زاگرس660*600031311 خرداد 140327,720 تومان
سپری 6000*50 زاگرسst37زاگرس650*600021211 خرداد 140327,700 تومان
سپری 6000*40 زاگرسst37زاگرس640*600015151 خرداد 140327,700 تومان
سپری 6000*30 زاگرسst37زاگرس630*600011111 خرداد 140328,800 تومان
سپری 6000*30 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان630*600011111 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 6000*60 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان660*600026261 خرداد 140330,000 تومان
سپری 6000*50 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان650*600020201 خرداد 140329,500 تومان
سپری 6000*40 سپهر ایرانیانst37سپهر ایرانیان640*600015151 خرداد 140329,500 تومان
سپری 6000*60 شکفتهst37شکفته660*600025251 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 6000*50 شکفتهst37شکفته650*600021211 خرداد 140329,000 تومان
سپری 6000*40 شکفتهst37شکفته640*600015151 خرداد 140328,500 تومان
سپری 60*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان660*600031311 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 30*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان630*600010101 خرداد 1403تماس بگیرید
سپری 50*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان650*600021211 خرداد 140330,500 تومان
سپری 40*6000 انبار اصفهانst37کارخانه اصفهان640*600015151 خرداد 140330,500 تومان

نبشی چیست؟

نبشی یکی دیگه از مقاطه فولادی است که حالت زاویه ای دارد و با حرف L نمایش داده میشود. به صورت کلی تر نبشی از اتصال دو بال به یکدیگیر و با زاویه 90 درجه تشکیل میشود. ساختار نبشی باعث میشود پروفیلی که در ساختار آن به کار رفته از مقاومت زیادی در طول خود برخوردار شود.

این محصول فاقد جان است، از این رو هر بال برای بال دیگری یک جان محسوب می‌شود. در زبان انگلیسی نبشی را با نام Angle Bar یا فرشته در زبان انگلیسی نام‌گذاری کردند که با علامت L بزرگ در میان مهندسین شناسایی می‌شود.

انواع نبشی

به طور کلی نبشی ها به سه دسته، از نظر روش تولید، شکل ظاهری و جنس طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از انواع نبشی در مکان‌های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و کاربردهای متنوعی دارند که در این قسمت مختصر برای آشنایی بیشتر شما با این محصول شرح میدهیم:

انواع نبشی از لحاظ روش تولید

نبشی‌ها از نظر روش تولید به دو دسته نبشی پرسی و فابریک تقسیم می‌شوند.

  • نبشی فابریک: برای تولید نبشی فابریک ابتدا شمش‌های فولادی در داخل کوره‌های حرارت قرار می‌گیرند و پس از گذشتن از قفسه‌های نورد، سطح مقطع آن‌ها کاهش یافته و طول آن‌ها افزایش می‌یابد؛ سپس برش داده شده و در ابعاد مختلف عرضه می‌شود.
  • نبشی پرسی: این نوع نبشی از ورق‌های برش خورده، پرس شده و با استفاده از دستگاه رول فورمینگ به صورت نبشی درست می‌شود.
انواع نبشی از لحاظ شکل ظاهری

نبشی‌ها از نظر شکل ظاهری به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌شوند:

  • نبشی بال مساوی: در این نوع نبشی هر دو بال نبشی دارای طول یکسانی هستند و در نقشه‌های ساختمانی به‌ طور مثال به شکل L400 نشان داده می‌شوند.
  • نبشی بال نامساوی: این نوع نبشی‌ها کاربرد بیشتری نسبت به نبشی‌های بال مساوی دارند و همان‌طور که از نامش پیداست این نوع نبشی دارای بال‌هایی با عرض مساوی نیستند. زمانی که نتوانیم از نبشی‌ با بال مساوی استفاده کنیم؛ از این نوع نبشی استفاده می‌شود.
انواع نبشی از لحاظ جنس

یکی دیگر از دلیل هایی که باعث میشود نبشی ها با یکدیگر متفاوت شوند جنس آنهاست و با توجه به کیفیتی که دارند قیمت نبشی نیز تفاوت پیدا میکند. انواع جنس نبشی شامل:

  • نبشی گالوانیزه
  • نبشی ضد زنگ
  • نبشی اسپیرال
  • نبشی لقمه
  • نبشی پلاستیکی
  • نبشی پی وی سی

کاربرد نبشی

نبشی ها بیشتر برای متصل کردن پل و صفحات ستون ها استفاده میشود. و در واقعیت نبشی یک مقطع بسیار پرکاربرد است که در صنایع مختلف من جمله صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. در حالت کلی می توان گفت که از نبشی با سایز 50 تا 150 میلی متر برای متصل کردن پل ها به ستون ها، تیرآهن به بیم باربر، ستون ها به صفحات در فونداسیون در صنعت ساختمان سازی و نیز برای ساخت ستون و خرپا استفاده می شود.

یک نوع نبشی دیگر هم در صنعت ساختمان سازی معروف است که به آن نبشی لقمه گفته میشود. و کاربرد این نبشی لقمه در ساخت ابزاری همچون آسانسور به کار برده مبشود.

و همچنین در کنار همه این ها در ساخت سقف های کرمیت نیز برای بال قسمت بالایی تیرچه، از نبشی، تسمه یا ناودانی استفاده می شود که آن را در درون یک پوشش بتنی قرار می دهند. مورد دیگر اینکه برای اتصالات ساده در انواع سازه ها از نبشی استفاده می شود. انواع اتصالات عبارتند از: اتصال نبشی جان، اتصال با نبشی نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده، اتصال نیم گیردار یعنی صلب و… .

عوامل موثر بر قیمت نبشی

قیمت نبشی مانند سایر محصولات فولادی به عوامل مختلفی بستگی دارد که به برخی از آن ها برای آشنایی بیشتر اشاره میکنیم:

در کل نبشی ها را به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید میکنند. هر کدام از این روش ها از نظر نوع و تعداد تجهیزات، سرعت تولید، مقدار نیرو و انرژی مصرف شده، کیفیت خروجی و بسیاری عوامل دیگر با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین کاملا طبیعی ست که یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار بر قیمت نبشی نوع و فرایند تولید آن باشد.

قیمت ارز

همانطور که تا الان متوجه شدیم با بالا رفتن قیمت ارز تمامی محصولات افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد و این افزایش قیمت بر روی مقاطع فولادی هم اثر گذار خواهد بود.

حمل و نقل

حمل و نقل و هزینه های مرتبط با آن یکی دیگر از فاکتورهایی ست که در صنعت فولاد بر قیمت تمام شده ی هر محصولی تاثیر گذار است. بدیعی است پس از اینکه محصول در کارخانه تولید میشود باید به محل مد نظر خریدار برود که این هرینه حمل و نقل با عهده ی شخص خریدار خواهد بود.

قیمت مواد اولیه

قیمت جهانی مواد اولیه مانند سنگ آهن، قیمت انواع ورق و … نیز بر قیمت نبشی تاثیر دارد. زمانی که قیمت مواد اولیه ساخت بالا برود باید به این هم توجه داشت که قیمت تمامیه محصولات فولادی مانند نبشی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

میزان عرضه و تقاضا

یکی از موارد بسیار مهم که در تغییر قیمت کالاها تاثیر دارد میزان عرضه و تقاضا در بازار است. هر چه میزان تقاضا برای نبشی بیشتر باشد و مردم خواهان این محصول باشند قیمت این محصول بال میرو.

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی در یک هفته اخیر کاهشی بوده است. البته تا اواسط این بازه زمانی روند قیمت ثابت بود؛ اما با نوساناتی که در بازار اتفاق افتاد، قیمت این محصول کاهش یافت. نبشی یکی از پر استفاده ترین محصولات صنعت فولاد است که در بخش های مختلف سازه به کار می رود. با توجه به کاربردهای گسترده، قیمت نبشی نقش تعیین کننده ای در بهای تمام شده پروژه خواهد داشت.

ولی از آنجایی که قیمت این محصول در نوسان است بهتر است خریداران قبل از اقدام خرید از مراکز معتبر قیمت آخریه ی محصول را پرسیده و با اطلاعات کافی شروع به کار کنند. برای مشاهده نرخ روز مقاطع آهنی از جمله نبشی، می توانید از سایت فولاد مهراد استفاده کنید. اما برای خرید نبشی، با کارشناسان فروش در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول