سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز ناودانی
نامکارخانهطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
ناودانی 6000*140 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه140*6000کیلوگرم7410 اردیبهشت 140328,100 تومان
ناودانی 6000*120 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه120*6000کیلوگرم5810 اردیبهشت 140328,100 تومان
ناودانی 6000*100 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه100*6000کیلوگرم5010 اردیبهشت 140327,800 تومان
ناودانی 6000*80 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه80*6000کیلوگرم3810 اردیبهشت 140327,800 تومان
ناودانی 6000*60 سپهر ایرانیانسپهر ایرانیان6کارخانه60*6000کیلوگرم2810 اردیبهشت 140327,200 تومان
ناودانی 6000*60 اسپیرال 32 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم3214 اسفند 140223,750 تومان
ناودانی 6000*60 اسپیرال 26 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان60*6000کیلوگرم2615 مهر 140224,490 تومان
ناودانی 6000*50 اسپیرال 24 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم2410 اردیبهشت 140327,700 تومان
ناودانی 6000*50 اسپیرال 22 کیلوگرمیاسپیرال6کارخانه اصفهان50*6000کیلوگرم2210 اردیبهشت 140327,800 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 225 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم22510 مهر 140228,400 تومان
ناودانی 12000*180 ابهر 165 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم16510 مهر 140224,490 تومان
ناودانی 12000*80 ابهر 105 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم1059 اردیبهشت 140329,815 تومان
ناودانی 12000*260 ابهر 455 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر260*12000کیلوگرم4559 اردیبهشت 140349,800 تومان
ناودانی 12000*200 ابهر 305 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر200*12000کیلوگرم3059 اردیبهشت 140327,000 تومان
ناودانی 12000*220 ابهرابهر12کارخانه ابهر220*12000کیلوگرم3539 اردیبهشت 140344,800 تومان
ناودانی 12000*180 ابهر 265 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر180*12000کیلوگرم26514 دی 140223,850 تومان
ناودانی 12000*240 ابهر 399 کیلوگرمیابهر12کارخانه ابهر240*12000کیلوگرم3999 اردیبهشت 140331,100 تومان
ناودانی 12000*160 ابهرابهر12کارخانه ابهر160*12000کیلوگرم2259 اردیبهشت 140329,600 تومان
ناودانی 12000*140 ابهرابهر12کارخانه ابهر140*12000کیلوگرم19521 دی 140223,390 تومان
ناودانی 12000*120 ابهرابهر12کارخانه ابهر120*12000کیلوگرم1609 اردیبهشت 140328,800 تومان
ناودانی 12000*100 ابهرابهر12کارخانه ابهر100*12000کیلوگرم12814 دی 140222,930 تومان
ناودانی 6000*100 تهران 48 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم4810 اردیبهشت 140325,000 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 39 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم3915 اسفند 140225,850 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 27 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم2710 اردیبهشت 140325,000 تومان
ناودانی 6000* 100 تهران 39 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد100*6000کیلوگرم3910 اردیبهشت 140325,400 تومان
ناودانی 6000*80 تهران 29 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد80*6000کیلوگرم2910 اردیبهشت 140325,400 تومان
ناودانی 6000*60 تهران 23 کیلوگرمینورد گرم تهران6کارخانه فولاد60*6000کیلوگرم2310 اردیبهشت 140325,400 تومان
ناودانی 12000*140 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز140*12000کیلوگرم1489 اردیبهشت 140325,450 تومان
ناودانی 12000*80 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12000کیلوگرم84.51 اسفند 140224,770 تومان
ناودانی 6000*80 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز80*6000کیلوگرم42.51 اسفند 140224,490 تومان
ناودانی 12000*160 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز160*12000کیلوگرم170.525 فروردین 140327,000 تومان
ناودانی 6000*160 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز160*6000کیلوگرم8525 فروردین 140327,000 تومان
ناودانی 6000*140 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز140*6000کیلوگرم7411 اردیبهشت 140325,450 تومان
ناودانی 12000*180 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز180*12001کیلوگرم2057 اسفند 140224,770 تومان
ناودانی 12000*120 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز120*12000کیلوگرم1259 اردیبهشت 140325,450 تومان
ناودانی 12000*100 نابناب تبریز12کارخانه ناب تبریز100*12000کیلوگرم10310 اسفند 140221,370 تومان
ناودانی 6000*120 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز120*6000کیلوگرم62.511 اردیبهشت 140325,450 تومان
ناودانی 6000*100 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز100*6000کیلوگرم51.516 فروردین 140325,630 تومان
ناودانی 6000*180 نابناب تبریز6کارخانه ناب تبریز180*6001کیلوگرم10310 اسفند 140226,140 تومان
ناودانی 12000*160 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد160*12000کیلوگرم1609 اردیبهشت 140325,900 تومان
ناودانی 12000*140 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد140*12000کیلوگرم1509 اردیبهشت 140325,600 تومان
ناودانی 12000*120 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد120*12000کیلوگرم1209 اردیبهشت 140325,600 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد100*12000کیلوگرم1009 اردیبهشت 140325,500 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته یزدشکفته یزد12کارخانه یزد80*6000کیلوگرم8011 اردیبهشت 140325,350 تومان
ناودانی 6000*160 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد160*6000کیلوگرم8010 اردیبهشت 140325,530 تومان
ناودانی 6000*140 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد140*6000کیلوگرم7510 اردیبهشت 140325,150 تومان
ناودانی 6000*120 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد120*6000کیلوگرم6010 اردیبهشت 140325,150 تومان
ناودانی 6000*100 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد100*6000کیلوگرم5010 اردیبهشت 140325,050 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته یزدشکفته یزد6کارخانه یزد80*6000کیلوگرم4010 اردیبهشت 140325,050 تومان
ناودانی 12000*100 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم1009 اردیبهشت 140325,500 تومان
ناودانی 12000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم8010 اردیبهشت 140325,350 تومان
ناودانی 12000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد12کارخانه60*12000کیلوگرم609 آذر 140222,970 تومان
ناودانی 6000*100شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه100*6000کیلوگرم5010 اردیبهشت 140325,050 تومان
ناودانی 6000*80 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه80*6000کیلوگرم4010 اردیبهشت 140325,050 تومان
ناودانی 6000*60 شکفته مشهدشکفته مشهد6کارخانه60*6000کیلوگرم3010 اردیبهشت 140325,150 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000شاخه8519 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000شاخه13519 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*240 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان240*12000کیلوگرم28819 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*220 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان220*12000کیلوگرم25219 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان200*12000کیلوگرم22119 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 انبار اصفهان12بنگاه اصفهان180*12000کیلوگرم19619 اسفند 1402تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان60*6000کیلوگرم24-3010 اردیبهشت 140327,140 تومان
ناودانی 6000*160 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان160*6000کیلوگرم17010 اردیبهشت 140327,500 تومان
ناودانی 6000*140 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان140*6000کیلوگرم68-7510 اردیبهشت 140327,500 تومان
ناودانی 6000*120 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان120*6000کیلوگرم50-6510 اردیبهشت 140327,500 تومان
ناودانی 6000*100 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان100*6000کیلوگرم40-5010 اردیبهشت 140327,140 تومان
ناودانی 6000*80 انبار اصفهان6بنگاه اصفهان80*6000کیلوگرم30-4010 اردیبهشت 140327,140 تومان

ناودانی یکی از مقاطع فولادی است که در دسته پروفیل های باز قرار می‌گیرد. این پروفیل از یک سطح افقی که جان نامیده می‌شود و همچنین دو سطح عمودی که بال نام دارد، تشکیل شده است.

یکی از پروفیل‌های پراستفاده در ساختمان‌سازی و صنعت، ناودانی می‌باشد که به خاطر شکل ظاهری خود در بازار بسیار شناخته‌شده است و مورد استفاده مهندسان عمران قرار می‌گیرد. ناودانی‌ها را معمولا بر اساس فاکتور‌های مختلفی مانند شکل ظاهری، روش تولید، جنس و وزن تقسیم‌بندی می‌کنند.

و کاربرد های بیشمار آن میتوان به ساختن پل، بناهای معماری، ستون و خرپا، تاسیسات دریایی و … اشاره کرد.

جهت دریافت مشاوره و استعلام قیمت با مجموعه ما در ارتباط باشید تا شما عزیزان را نسبت به آنچه میخواهید راهنمایی کنیم.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول