سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز پروفیل سبک
نامابعادطولمحل بارگیریضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خاور صنعت هما1.54.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خاور صنعت هما1.55.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خاور صنعت هما1.54.926 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.550*306کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خاور صنعت هما1.511.327 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خاور صنعت هما1.516.927 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خاور صنعت هما1.512.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خاور صنعت هما12.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خاور صنعت هما11.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140363,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خاور صنعت هما13.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خاور صنعت هما19.427 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خاور صنعت هما17.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خلیج فارس1.516.927 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خلیج فارس1.512.726 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خلیج فارس1.54.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.530*506کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خلیج فارس1.511.327 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خلیج فارس1.55.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خلیج فارس1.54.926 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خلیج فارس11.826 اردیبهشت 140352,927 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خلیج فارس13.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خلیج فارس12.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 116*166کارخانه خلیج فارس1326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خلیج فارس17.527 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خلیج فارس19.427 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان

پروفیل سبک چیست؟

یکی دیگر از محصولات فولادی پروفیل سبک است، که کاربرد بسیار زیادی در صنعت ساختمان‌سازی دارد. پروفیل سبک را در بازار با اسم قوطی مبلی هم می‌شناسند. سطح مقطع این نوع پروفیل در تمام قسمت‌های آن یکسان است. این مدل به صورت سرد نورد تولید شده و ضخامت آن برابر با 0.7 تا 1.5 میلی‌متر است. شکل مقطع پروفیل سبک را معمولا به صورت مربع یا مستطیل خواهید دید. اگر در این زمینه فعالیت و همچنین تجربه ی بالایی داشته باشید مطمئنا اشکال مختلف این محصول فولادی را دیده‌اید و یا از کاربردهای فراوان هرکدام از آن ها اطلاع دارید و می‌دانید که پروفیل سبک و سنگین از مفاهیم رایج در این حوزه به شمار می‌آید.

انواع پروفیل مبلی

پروفیل های مبلی از نظر نوع ماده اولیه به سه دسته ورق فولادی و روغنی و معمولی، ورق فولادی گالوانیزه و ورق آلومینیومی تقسیم‌بندی می‌شود. همچنین از نظر سطح مقطع مجدد شامل دسته های دیگری میشود که در ادامه آنهارا نام میبریم. در ضمن باید بدانیم از نظر نقطه جوش هم این پروفیل ها به دو دسته درزدار و بدون درز دسته‌بندی می‌شود.

انواع پروفیل مبلی از نظر ماده اولیه
 • ورق روغنی معمولی: این ورق در برابر خوردگی آنچنان مقاومتی ندارد؛ در نتیجه طول عمر آن نسبت به ورق گالوانیزه، کمتر است.
 • ورق گالوانیزه: این مدل ورق دارای روکش روی است که باعث میشود محصول را در برابر آب، رطوبت و به طور کلی خوردگی، محافظت کند.
 • ورق آلومینیوم: این نوع ورق، نسبت به سایر نمونه های فولادی کشش و انعطاف‌پذیری بالاتری دارد. بنابراین اگر میخواهید به پروفیل شکل بدهید این گزینه بهترین است.
انواع پروفیل مبلی از نظر درز جوش
 • پروفیل مبلی درزدار: محصول نهایی این نوع پروفیل سبک، شامل مقاطع مربع و مستطیلی است که به واسطه جوشکاری، به هم متصل می‌شوند.
 • پروفیل مبلی بدون درز: لوله‌های سبک بدون درز با سطح مقطع دایره‌ای در ساخت این پروفیل استفاده می‌شود. همچنین به دلیل نبود اعوجاج یا تاب در لوله به کار رفته، این محصول کیفیت بالاتری نسبت به نوع درزدار دارد.
انواع پروفیل مبلی از نظر سطح مقطع
 • دایره‌ای (لوله)
 • سه گوش (مثلثی و غیره)
 • چهارگوش (مربع و مستطیل)
 • ترکیبی

کاربرد های پروفیل مبلی

از جمله کاربرد های مهم پروفیل های سبک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساخت مبلمان خانگی و اداری
 • ساخت خودرو
 • ساخت انواع دوچرخه
 • ساخت انواع تابلو های تبلیغاتی
 • ساخت تجهیزات متنوع در صنایع دفاع و هوا فضا
 • ساخت درب و پنجره
 • تولید فرفوژه برای ساخت سرویس اتاق خواب و…
 • تولید تجهیزات پیش ساخته از قبیل کانتینروکانکس
 • تولید لوازم خانگی

قیمت پروفیل سبک

در حقیقت، فاکتور اصلی در تعیین قیمت پروفیل سبک(مبلی)، وزن آن مشخص میکند. اگر بخواهیم مثال بزنیم، یک شاخه از پروفیل با ضخامت 1.5 میلیمتر دارای وزن و هزینه‌ای بیش از دو برابر یک پروفیل با ضخامت 0.7 میلیمتر است. همچنین باز هم، باید به خاطر توجه داشته باشیم که پروفیل‌های سبک‌تر نسبت به پروفیل‌های سنگینتر ضعیف‌تر هستند و ممکن است نتیجه کار را به خوبی ارائه ندهند. بنابراین، انتخاب درست وزن یا ضخامت موردنیاز بسیار در قیمت نهایی پروژه اهمیت دارد. در ادامه به بررسی نمودار وزن پروفیل سبک که مهمترین عامل تعیین قیمت آن است می پردازیم.

پاین نوع پروفیل با استفاده از روش های فرم دهی سرد، قالب فرم دهی گرم و همچنین خروج کاری تولید و وارد بازار میشود. باید بدانیم که سطح مقطع پروفیل مبلی در تمامی مراحل تولید محصول کاملاً یکسان می ماند. مهمترین وجه تمایز در بین پروفیل های مختلف فولادی اساساً سطح مقطع آن ها می باشد، پروفیل مذکور سطوحی به شکل مربع، دایره، مستطیل، سه گوش، بیضی، چهارگوش و یا مرکب (ترکیبی) دارد. در نظر داشته باشید که این فرم هندسی در پروفیل های مختلف می تواند به صورت “باز” وجود داشته باشد، به عنوان مثال می توان پروفیل Z را عنوان نمود. گروه دیگری از پروفیل ها به صورت “بسته” تولید می‌شوند، مثل: پروفیل های مبلی، قوطی، پروفیل های ساختمانی.

جالب است بدانید قیمت پروفیل های سبک یا همان مبلی بر اساس قیمت ورق روغنی تعیین می شود، بنابراین قیمت ورق های روغنی تاثیر مستقیمی بر قیمت پروفیل های مبلی دارد. با تمامی این ها پارامتر های دیگری نیز در قیمت پروفیل های مبلی تاثیر گذار است، که عبارتنداز:

 • نرخ ارز
 • دستمزد خدمات پروفیل مبلی مانند خم، سوراخکاری، جوشکاری، آبکاری و غیره
 • تاثیر قیمت واحد وزنی.
اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول