سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

میلگرد

دسته بندی میلگردهای شرکت فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی میلگردها
نامانالیزساختمانیصنعتیسایزنوعواحدبروزرسانیقیمتعملیات
کلاف 14 آجدار کویر A3A314اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کاوه اروندA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آریان فولادA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آریان فولادA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آریان فولادA320کیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آریان فولادA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولادA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آریان فولادA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آریان فولادA312اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140325,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آریان فولادA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن کرمانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140321,810 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن کرمانA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن کرمانA320اجدارکیلوگرم25 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن کرمانA318اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمانA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن کرمانA314اجدارکیلوگرم19 اسفند 140225,320 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن کرمانA312اجدارکیلوگرم21 فروردین 140325,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کاوه اروندA332اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کاوه اروندA325اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کاوه اروندA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کاوه اروندA318اجدارکیلوگرم28 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروندA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کاوه اروندA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کاوه اروندA312اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کاوه اروندA310اجدارکیلوگرم1 اسفند 140223,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 آناهیتاA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 آناهیتاA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آناهیتاA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آناهیتاA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آناهیتاA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آناهیتاA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آناهیتاA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آناهیتاA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آناهیتاA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آناهیتاA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 آناهیتاA38اجدارکیلوگرم9 اسفند 140225,690 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 زاگرسA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 زاگرسA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 زاگرسA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 زاگرسA318اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 زاگرسA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 زاگرسA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 زاگرسA312اجدارکیلوگرم20 مهر 140223,395 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 سیرجانA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 سیرجانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 سیرجانA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 سیرجانA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 سیرجانA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 سیرجانA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 سیرجانA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 سیرجانA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140327,170 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 بافق یزدA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 بافق یزدA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 بافق یزدA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 بافق یزدA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 بافق یزدA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 بافق یزدA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزدA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 بافق یزدA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 بافق یزدA312اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 بافق یزدA310اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 بافق یزدA38اجدارکیلوگرم12 اسفند 140227,340 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 نیشابورA332اجدارکیلوگرم24 بهمن 140222,670 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 نیشابورA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 نیشابورA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 نیشابورA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 نیشابورA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 نیشابورA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 نیشابورA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 نیشابورA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 نیشابورA312اجدارکیلوگرم23 بهمن 140223,587 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 نیشابورA310اجدارکیلوگرم24 بهمن 140223,770 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ابرکوهA332اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ابرکوهA328اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ابرکوهA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ابرکوهA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ابرکوهA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ابرکوهA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ابرکوهA316اجدارکیلوگرم25 فروردین 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ابرکوهA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ابرکوهA312اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ابرکوهA310اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,569 تومان
کلاف 15 ساده کویرA115سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 16 اجدار کویرA316اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 14 آجدار کویرA214اجدارکیلوگرم18 بهمن 140223,395 تومان
کلاف 12 اجدار کویر A3A312اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,900 تومان
کلاف 12 اجدار کویر A2A212اجدارکیلوگرم16 مهر 140224,220 تومان
کلاف 10 اجدار کویرA210اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,200 تومان
کلاف 8 اجدار کویر A3A38اجدارکیلوگرم16 فروردین 140330,800 تومان
کلاف 8 اجدار کویر A2A28اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,200 تومان
کلاف 20 ساده کویرA120سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 16/5 ساده کویرA116/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 14 ساده کویرA114سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 13 ساده کویرA113سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 12/5 ساده کویرA112/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 12 ساده کویرA112سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,200 تومان
کلاف 11 ساده کویرA111سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 10 ساده کویرA110سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف سایز 9 ساده کویرA19سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 8/5 ساده کویرA18/5سادهکیلوگرم26 مهر 140117,200 تومان
کلاف 8 ساده کویرA18سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 7 ساده کویرA17سادهکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 6/5 ساده کویرA16/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 6 ساده کویرA16سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 5/5 ساده کویرA15/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA440اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA436اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA432اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA428اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA425اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA422اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA420اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA418اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA416اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA414اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA412اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA410اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA48اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 12 کویرA112سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 14 کویرA114سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 16 کویرA116سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 18 کویرA118سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 20 کویرA120سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 22 کویرA122سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 23 کویرA123سادهکیلوگرم16 خرداد 140229,000 تومان
میلگرد ساده سایز 25 کویرA125سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,900 تومان
میلگرد ساده سایز 26 کویرA126سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 28 کویرA128سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 30 کویرA130سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 32 کویرA132سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 34 کویرA134سادهکیلوگرم6 اردیبهشت 140327,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA340اجدارکیلوگرم13 مهر 140224,560 تومان
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA336اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140329,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 30 کویرA330اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA328اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA325اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA322اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA320اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA318اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA316اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140327,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA314اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA312اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA310اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA38اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA240اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA236اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA232اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA228اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA225اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA222اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA220اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA218اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA216اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA214اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA212اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA210اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA28اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد ساده سایز 40 کویرA140سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 38 کویرA138سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 36 کویرA136سادهکیلوگرم6 اردیبهشت 140327,000 تومان
قیمـت روز میلگرد ساختمانی
نامساختمانیسایزنوعواحدبروزرسانیقیمتعملیات
میلگرد آجدار سایز 22 کاوه اروندA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آریان فولادA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آریان فولادA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آریان فولادA320کیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آریان فولادA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولادA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آریان فولادA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آریان فولادA312اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140325,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آریان فولادA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن کرمانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140321,810 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن کرمانA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن کرمانA320اجدارکیلوگرم25 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن کرمانA318اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمانA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن کرمانA314اجدارکیلوگرم19 اسفند 140225,320 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن کرمانA312اجدارکیلوگرم21 فروردین 140325,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کاوه اروندA332اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کاوه اروندA325اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کاوه اروندA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کاوه اروندA318اجدارکیلوگرم28 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروندA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کاوه اروندA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کاوه اروندA312اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کاوه اروندA310اجدارکیلوگرم1 اسفند 140223,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 آناهیتاA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 آناهیتاA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آناهیتاA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آناهیتاA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آناهیتاA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آناهیتاA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آناهیتاA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آناهیتاA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آناهیتاA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آناهیتاA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 آناهیتاA38اجدارکیلوگرم9 اسفند 140225,690 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 زاگرسA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 زاگرسA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 زاگرسA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 زاگرسA318اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 زاگرسA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 زاگرسA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 زاگرسA312اجدارکیلوگرم20 مهر 140223,395 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 سیرجانA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 سیرجانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 سیرجانA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 سیرجانA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 سیرجانA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 سیرجانA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 سیرجانA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 سیرجانA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140327,170 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 بافق یزدA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 بافق یزدA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 بافق یزدA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 بافق یزدA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 بافق یزدA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 بافق یزدA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزدA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 بافق یزدA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 بافق یزدA312اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 بافق یزدA310اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 بافق یزدA38اجدارکیلوگرم12 اسفند 140227,340 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 نیشابورA332اجدارکیلوگرم24 بهمن 140222,670 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 نیشابورA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 نیشابورA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 نیشابورA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 نیشابورA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 نیشابورA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 نیشابورA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 نیشابورA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 نیشابورA312اجدارکیلوگرم23 بهمن 140223,587 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 نیشابورA310اجدارکیلوگرم24 بهمن 140223,770 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ابرکوهA332اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ابرکوهA328اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ابرکوهA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ابرکوهA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ابرکوهA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ابرکوهA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ابرکوهA316اجدارکیلوگرم25 فروردین 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ابرکوهA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ابرکوهA312اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ابرکوهA310اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,569 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA440اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA436اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA432اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA428اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA425اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA422اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA420اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA418اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA416اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA414اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA412اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA410اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA48اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA340اجدارکیلوگرم13 مهر 140224,560 تومان
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA336اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140329,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 30 کویرA330اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA328اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA325اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA322اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA320اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA318اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA316اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140327,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA314اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA312اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA310اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA38اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA240اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA236اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA232اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA228اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA225اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA222اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA220اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA218اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA216اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA214اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA212اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA210اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA28اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
قیمـت روز میلگرد صنعتی
نامصنعتیحالتسایزواحدبروزرسانیقیمتعملیات
میلگرد ساده سایز 12 کویرA1شاخه 12 متری12کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 14 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری14کیلوگرم9 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 16 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری16کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 18 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری18کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 20 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری20کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 22 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری22کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 23 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری23کیلوگرم16 خرداد 140229,000 تومان
میلگرد ساده سایز 25 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری25کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,900 تومان
میلگرد ساده سایز 26 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری26کیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد ساده سایز 28 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری28کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 30 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری30کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 32 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری32کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 34 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری34کیلوگرم6 اردیبهشت 140327,000 تومان
میلگرد ساده سایز 40 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری40کیلوگرم9 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 38 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری38کیلوگرم24 اردیبهشت 140331,400 تومان
میلگرد ساده سایز 36 کویرA1شاخه 12 متریشاخه 6 متری36کیلوگرم6 اردیبهشت 140327,000 تومان
قیمـت روز میلگرد کلاف
نامانالیزسایزنوعواحدبروزرسانیقیمتعملیات
کلاف 14 آجدار کویر A3A314اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,500 تومان
کلاف 15 ساده کویرA115سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 16 اجدار کویرA316اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 14 آجدار کویرA214اجدارکیلوگرم18 بهمن 140223,395 تومان
کلاف 12 اجدار کویر A3A312اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,900 تومان
کلاف 12 اجدار کویر A2A212اجدارکیلوگرم16 مهر 140224,220 تومان
کلاف 10 اجدار کویرA210اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,200 تومان
کلاف 8 اجدار کویر A3A38اجدارکیلوگرم16 فروردین 140330,800 تومان
کلاف 8 اجدار کویر A2A28اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,200 تومان
کلاف 20 ساده کویرA120سادهکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 16/5 ساده کویرA116/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 14 ساده کویرA114سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 13 ساده کویرA113سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 12/5 ساده کویرA112/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 12 ساده کویرA112سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140331,200 تومان
کلاف 11 ساده کویرA111سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 10 ساده کویرA110سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف سایز 9 ساده کویرA19سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 8/5 ساده کویرA18/5سادهکیلوگرم26 مهر 140117,200 تومان
کلاف 8 ساده کویرA18سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 7 ساده کویرA17سادهکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
کلاف 6/5 ساده کویرA16/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 6 ساده کویرA16سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان
کلاف 5/5 ساده کویرA15/5سادهکیلوگرم9 اردیبهشت 140330,500 تومان

میلگرد چیست؟

میلگرد یکی از انواع مقاطع فولادی توپر با سطح استوانه ای است. که در صنایع مختلف و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان کربن موجود در میلگرد موجب افزایش استحکام آن در برابر فشارهای وارده می شود. بطور کلی میلگردها به دو دسته میلگرد آجدار و بدون آج تقسیم بندی می شوند.

میلگرد چیست - دسته بندی میلگرد -فروش انواع مقاطع فولادی در فولاد مهراد

کاربرد میلگرد

میلگرد، به عنوان یکی از مقاطع اصلی فولادی، در صنایع مختلف و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین کاربردهای میلگرد عبارتند از

ساختمان‌سازی

میلگرد ها به عنوان یکی از متریال پرکاربرد در ساخت سازه های بتنی و فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرند. که استفاده از این متریال موجب افزایش استحکام سازه در برابر فشار و تنش های طبیعی و محیطی می شود.

صنایع خودروسازی

از میلگرد بدون آج A1 در بخش های مختلف بدنه ای و شاسی خودروهای سبک و سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. این متریال از ساختار انعطاف پذیری برخوردار بوده و در برابر فشار و ضربات وارده مقاومت بالایی دارد.

ساخت تجهیزات صنعتی

میلگرد بدون آج یکی از انواع میلگردهای پرکاربرد برای ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی است. که قطعات صنعتی متنوعی از جمله پیچ، شافت از این نوع میلگرد ساخته می شود.

سازه‌های دریایی

ساخت اتصالات بدنه ای کشتی ها و تجهیزات کشنده بارج، از مهم ترین کاربردهای میلگرد در صنایع دریایی و اسکله سازی است.

سازه‌های معدنی

ساخت تجهیزات و ماشین آلات انتقال مواد معدنی از مهم ترین کاربردهای میلگرد در صنایع معدنی است. تونل ها بتنی انتقال مواد با انواع میلگردهای آج دار طراحی و ساخته می شود. که استفاده از این متریال موجب تقویت سازه بتنی در برابر فشارهای وارد بر خطوط انتقال می شود.

انواع میلگرد

انواع میلگرد بر اساس سایز، کاربری، و آلیاژ مورد استفاده دسته‌بندی می‌شوند. بطور کلی میلگردها به دو دسته میلگرد آجدار و بدون آج تقسیم بندی می شود. میلگرد ساده یا بدون آج از ساختار نرم و انعطاف پذیر برخوردار بوده و برای ساخت قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار از میزان کربن بالایی برخوردار بوده و در برابر فشار و تنش های سنگین استحکام بالایی دارد. از میلگرد آج دار عمدتا برای ساخت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع میلگرد - دسته بندی میلگرد - فولاد مهراد

انواع میلگرد بر اساس سایز

انواع میلگرد براساس سایز شامل اندازه های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر است. که میلگردهای با سطح مقطع بزرگ، عمدتا برای ساخت فونداسیون‌های ساختمان‌های بزرگ، برج، پل‌ها و سازه‌هایی با بارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد سایز 8

میلگرد سایز 8 با سطح مقطع 8 میلیمتری یکی از میلگردهای پر کاربرد در ساختمان سازی است. این میلگرد به عنوان خاموت، دورپیچ در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد سایز 8  از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

میلگرد سایز 10

میلگرد سایز۱۰ میلیمتر بیشتر بعنوان میلگرد خم و آرماتورهای عرضی (خاموت) در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد . استفاده از این میلگرد موجب افزایش مقاومت سازه در برابر فشارهای وارد می شود. همچنین از میلگرد آج دار 10 به عنوان نقطه اتصال تیر و ستون مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد سایز 12

میلگرد آجدار سایز ۱۲ از ضریب مقاومت بالایی در برابر فشار و تنش های وارده برخوردار است. این متریال به عنوان میلگرد طولی و عرضی در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد سایز 14

میلگرد سایز ۱۴ یکی از میلگردهای پرکاربرد در ساختمان سازی است. از این میلگرد به عنوان آرماتور طولی، عرضی برای ساخت تیرچه، ستون، فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد سایز 16

میلگرد سایز ۱۶ با سطح مقطع 16 میلیمتری در برابر فشار و تنش های وارد بر سطح مقطع آن مقاوم است. این میلگرد به عنوان تیرچه، تیر، ستون در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.  میلگرد سایز ۱۶ یکی از محصولات پرفروش در صنایع پایه و ساختمان‌سازی است.

میزان کربن بالا در ترکیب شیمیایی میلگرد 16 موجب تردی و استحکام بالا در مقابل فشار و کشش می‌شود.

میلگرد سایز 18

میلگرد سایز ۱۸ به طور کلی به دو دسته اصلی میلگرد آجدار و بدون آج تقسیم می‌شود. میلگرد 18 آجدار، نسبت به میلگرد بدون آج از میزان کربن بالاتری برخوردار بوده و چسبندگی بالای دارد. این میلگرد در سازه های بتنی به عنوان آرماتور طولی و عرضی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد 18 بدون آج با قابلیت برش و تراشکاری برای ساخت قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع استاندارد (گرید) میلگرد

انواع استاندارد و گرید میلگرد براساس میزان (درصد) مواد شیمیایی، مقاومت و کاربری میلگرد تعیین می شود. که این استانداردها، شامل استاندارد GOSTروسیه، بریتانیا، آمریکا و سازمان ملی استاندارد ایران است. استاندارد ایران با شماره ISIRI 3132  شامل چهار گرید A1,A2,A3,A4 است.

میلگرد A1

میلگرد گرید A1 یکی از انواع میلگردهای ساده و بدون آج است. که در صنایع قطعه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع میلگرد با سطحی کاملاً صاف از فولاد نرم ساخته شده و انعطاف پذیری بالایی دارد. میلگرد A1 با قابلیت برشکاری و جوش جهت ساخت قطعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد A2

میلگرد A2 یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان‌سازی است. این میلگرد یکی از انواع مقاطع فولادی آجدار با مقاومت کششی 2800 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. میلگرد A2 به عنوان خاموت در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد A3

میلگرد A3 یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمانی است. این نوع میلگرد از میزان مقاومت بالایی در برابر فشار و تنش برخوردار است. که سطح آجدار آن به خوبی به بتن چسبیده و استحکام بتن را افزایش می دهد. میلگرد A3 عموماً در ستون‌ها، تیرها به‌عنوان میلگرد طولی و تقویتی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع میلگرد با ساختار ترد و خشک مناسب عملیات جوشکاری نمی باشد.

میلگرد A4

میلگرد A4 در مقایسه با سایر گریدها از مقاومت بالاتری برخوردار است. که استحکام آن 25 درصد بیشتر از دیگر استانداردها می باشد. این نوع میلگرد با مقاومت تسلیم ۵۰۰ مگاپاسکال و مقاومت کششی ۵۲۰ مگاپاسکال در سازه های بتنی فونداسیون، ستون و تیرها مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد A4 از نوع میلگرد آجدار مرکب، دوکی (هفت و هشت) است.که طی عملیات نورد، به روش متریکس ساخته می شود.

انواع میلگرد بر اساس جنس

میلگردها براساس جنس، به دو دسته میلگرد فولادی معمولی (کربن دار) و فولاد آلیاژی تقسیم می شود. که نوع ساده از فولاد St37 ساخته شده و عمدتا در صنایع ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آلیاژی طبق استاندارد ST52 با استحکام تنش تسلیمی 5200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تولید و به بازار عرضه می گردد. میلگردهای آلیاژ دار به دسته های زیر تقسیم می شوند.

میلگرد تنگستن دار

استفاده از آلیاژ تنگستن در میلگرد تنگستن دار، موجب افزایش مقاومت میلگرد در برابر فشارهای بسیار سنگین می شود. از میلگرد تنگستن دار عمدتا برای ساخت ابزارهای برش و سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد کروم دار

استفاده از آلیاژ کروم موجب افزایش مقاومت میلگرد در برابر خوردگی های ناشی از عوامل محیطی می شود. بطور کلی آلیاژ کروم به عنوان یکی از متریال های اصلی جهت ساخت فولاد ضد زنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد نیکل دار

میلگرد نیکل دار در برابر زنگ زدگی، خوردگی مقاومت بالایی دارد. که استفاده از این آلیاژ، موجب افزایش مقاومت ضربه پذیری میلگرد می شود.

میلگرد منگنز دار

ترکیب و واکنش منگنز با گوگرد موجب افزایش ضریب انعطاف میلگرد منگنز دار می شود.

میلگرد مولیبدن دار

آلیاژ مولیبدن در فولاد میلگرد موجب افزایش ضریب استحکام کششی و سختی میلگرد در برابر فشارهای وارده می شود.

انواع میلگرد بر اساس شکل ظاهری

انواع میلگرد براساس شکل ظاهری به دو دسته میلگرد ساده و آجدار تقسیم می شود. که میلگرد ساده با سطح بدون آج عمدتا در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد ساده 8 الی 12 میلیمتر معمولا به عنوان آرماتور دورپیچ مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در آرماتور بندی است. که استفاده از آن موجب افزایش مقاومت و چسبندگی بتن افزایش پیدا می کند.

میلگرد ساده

میلگرد ساده یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد برای ساخت قطعات صنعتی است. که از فولاد ST37 ساخته شده و انعطاف پذیری بالایی دارد. میلگرد ساده نورد گرم طی عملیات نورد با دمای 1100 شده و از مقاومت بالاتری برخوردار می باشد. میلگرد ساده نورد گرم عمدتا بعنوان خاموت دورپیچ یا اسپیرال مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار با ابعاد 5.5 الی 40 میلیمتر طی عملیات نورد گرم فرم دهی شده و با آب یا هوا خنک می شود. این نوع میلگرد از مقاومت بالاتری برخوردار بوده و به عنوان میلگرد طولی و تیر در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار طبق استانداردهای بین المللی و سازمان ملی استاندارد تولید می گردد.

روش های تولید میلگرد

تمامی میلگردها از شمش فولاد ساخته شده و طی عملیات نورد گرم و با اضافه کردن آلیاژهای خاص تولید می گردد. که مهم ترین روش های تولید میلگرد شامل نورد گرم، نورد سرد، میکروآلیاژی و ترمکس است.

روش های تولید میلگرد - دسته بندی میلگرد - شرکت فولاد توان ساخت مهراد (فولاد مهراد)

تولید میلگرد به روش نورد گرم

تولید میلگرد به روش نورد گرم یکی از روش های اصلی تولید میلگرد است. که در این روش ابتدا شمش فولاد با دمای 1000 الی 1100 درجه گرما دهی شده و از بین قالب های چهار گوش عبور داده می شود. در مرحله بعد سطح مقطع چهار گوشی را از بین قالب هشت گوش عبور داده، تا حالت استوانه ای پیدا نماید. در مرحله بعد، سطح هشت گوشه را از بین استندهای متناسب عبور می دهند. در مرحله آخر، سطح میلگرد با قالب های مناسب آج زنی می شود.

تولید میلگرد به روش نورد سرد

برای تولید میلگرد به روش نورد سرد، ابتدا شمش فولاد را به دمای نورد گرم رسانده و سپس شمش را با قالب های اولیه فرم دهی نموده و بطور کامل خنک می نمایند . در مرحله بعد، شمش فولادی را از بین قالب های مختلفی عبور داده تا کاملا فرم دهی شود. استفاده از قالب نورد سرد، موجب افزایش سختی و مقاومت میلگرد می شود.

تولید به روش ترمکس

تولید میلگرد به روش ترمکس در مراحل ابتدایی مشابه با روش های قبلی است. در این روش، ابتدا میلگرد طی عملیات نورد گرم حالت دهی می شود. سپس سطح میلگرد داغ را طی کوئینچ میلگرد بطور سریع با آب یا روغن خنک می نمایند. و در مرحله بعد مغز مقطع فولادی را با دستگاه های تمپرینگ بطور کامل خنک می کنند. میلگردها ساخته شده به روش ترمکس از مقاومت و انعطاف بالایی برخوردار است.

تولید به روش میکروآلیاژی

در تولید میلگرد به روش ترمکس، مواد آلیاژی تیتانیوم، بیونیوم و وانادیوم به فولاد اضافه می گردد. که استفاده از این مواد موجب افزایش استحکام و دوام میلگرد می شود.

مشخصات فنی میلگرد

مهم ترین مشخصات فنی میلگرد شامل وزن، نوع آج، کاربری و ضخامت است. که انواع میلگرد براساس این خصوصیات در دسته بندی های مختلف طبقه بندی می شوند. میزان کربن موجود در میلگرد  به عنوان یکی از مولفه های اصلی در دسته بندی میلگردها در نظر گرفته می شود. که افزایش کربن موجب کاهش انعطاف پذیری میلگرد می شود. میلگردهای کم کربن عمدتا برای قطعه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

وزن میلگرد

وزن میلگرد یکی از فاکتورهای کیفیتی جهت دسته بندی میلگردها است. که این ضریب با افزایش ضخامت و طول میلگرد، افزایش پیدا می نماید. وزن میلگرد از تقسیم، حاصلضرب طول و مساحت میلگرد در عدد 7.8 بر ضریب 1000 بدست می آید.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بصورت روزانه و براساس نوسانات بورس جهانی فلزات و بورس کالا تعیین و اعلام می گردد. که در شرکت فولاد توان ساخت مهراد قیمت میلگرد از ساعت 11 به بعد براساس شرایط بورس و قیمت ارزهای پایه اعلام می گردد.

عوامل موثر در  قیمت میلگرد

مهم ترین عوامل موثر در قیمت میلگرد شامل کیفیت ساخت، وزن هر شاخه، هزینه باربری، قیمت ارز نوسانات بورس جهانی و داخلی است. که این عوامل به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش قیمت میلگرد در بازار می شوند. بطور کلی قیمت میلگرد وابسته به عوامل زیر است.

میزان عرضه و تقاضای خرید انواع میلگرد در بازار

قیمت دلار و سایر ارزهای پایه

هزینه باربری مواد اولیه و میلگردهای تولید شده در کارخانجات مقاطع فولادی

فن آوری ساخت

تورم اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت میلگرد در بازار

قیمت فلزات اولیه در بازار

پرفروش ترین میلگردهای بازار

پرفروش ترین میلگردهای بازار براساس استانداردهای روز دنیا و از متریال با کیفیت ساخته می شوند. که در برابر فشار، ضربه و حوادث غیر مترقبه مقاومت بالایی دارند. میلگردهای ساخته شده در اصفهان یکی از پرفروش ترین میلگردهای موجود در بازار است. که حجم وسیعی از میلگردهای اصفهان به بازار های بین المللی صادر می گردد.

میلگرد آجدار 14و16و18 از وزن پایین تری برخوردار بوده و در برابر فشار و ضربه مقاوم است. و عمدتا برای ساخت بناهای مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد A2, A3 از محبوب ترین گرید های کیفیتی در بازار است. که عمدتا به عنوان میلگرد طولی و تقویتی مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت میلگرد کارخانه

قیمت میلگرد کارخانه کمتر از قیمت میلگرد در بازار است. که این قیمت با افزایش قیمت فلزات اولیه، نوسانات بورس فلزات و افزایش نیاز بازار روند افزایش پیدا می کند. مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل ساخت میلگرد از جمله خرید فلزات اولیه، هزینه نیرو و تجهیزات اعمال شده و بر قیمت نهایی میلگرد در بازار تاثیر گذار است. شرکت فولاد توان ساخت مهراد یکی از بزرگترین مراکز فروش عمده مقاطع فولادی در بازار است. که در این مرکز انواع میلگرد صنعتی و ساختمانی به بهترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

قیمت انواع میلگرد

قیمت انواع میلگرد براساس ضخامت، کاربری، آلیاژ تعیین و در بازار اعلام می گردد. که نوع آجدار با سطح برجسته و ساختار مستحکم از قیمت بالاتری برخوردار است. همچنین میلگردهای فیبرکربن و استیل از مواد آلیاژی مقاوم در برابر رطوبت و فشار ساخته شده و از قیمت بالاتری برخوردار می باشند.

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده با سطح بدون آج وابسته به ضخامت، وزن و آلیاژ میلگرد است. میلگردهای ساده از نظر وزنی به سه دسته میلگردهای سنگین، سبک و نرمال تقسیم می شود. که نوع سنگین به دلیل با وزن بیشتر از قیمت بالاتری برخوردار است. همچنین میلگردهای آلیاژی و استیل از مواد آلیاژی با قیمت بالا ساخته می شود.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار با ساختار برجسته و مقاوم از میلگرد ساده بیشتر است . که این مقطع فولادی طی عملیات نورد گرم فولاد حالت باریک تری پیدا نموده و از بین قالب های مختلف عبور داده و حالت دهی می شود. از میلگرد آجدار عمدتا برای ساخت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

کارخانجات تولید کننده میلگرد

ظرفیت و تنوع بالای ذخایر معدنی یکی از دلایل گسترش کارخانجات تولید کننده مقاطع و میلگرد در سطح ایران است. که مقاطع فولادی تولید شده در این کارخانه ها از تنوع کیفیتی بالایی برخوردار است. استان اصفهان، یزد، خراسان، تهران و خوزستان دارای بیشترین مراکز تولید کننده مقاطع فولادی در سطح ایران هستند. که عمده ترین کارخانجات تولید کننده میلگرد در سطح ایران عبارتند از

فولاد کویر کاشان

ذوب آهن اصفهان

فولاد بافق یزد

فولاد ابرکوه یزد

فولاد میانه

فولاد خراسان

مجتمع فولاد شاهین ناب

فولاد کوثر اهواز

قیمت آنلاین میلگرد

استعلام آنلاین قیمت و فروش اینترنتی میلگرد یکی از روش های جدید فروش مقاطع فولادی و میلگرد است. تمامی قیمت ها توسط کارشناسان فروش میلگرد فولاد مهراد بطور آنلاین و براساس نوسانات بازار تعیین و اعلام می گردد. تمامی قیمت ارائه شده در وبسایت فولاد مهراد بصورت آنلاین و براساس نوسانات روزانه بازار تعیین می گردد.

روش های استعلام قیمت آنلاین میلگرد

عمده ترین روش های استعلام قیمت آنلاین میلگرد شامل وبسایت، شبکه های اجتماعی، کانال های اینترنتی داخلی و خارجی است. که جدیدترین قیمت ها توسط کارشناسان فروش میلگرد استخراج و در این بسترها قرار داده می شود. برای خرید و استعلام قیمت آنلاین انواع میلگرد با کارشناسان فروش فولاد مهراد در ارتباط باشید.

مزایای استعلام قیمت آنلاین میلگرد

استفاده گسترده از اینترنت و نفوذ آن در تمامی بخش های اقتصادی و صنعتی ، زمینه افزایش محبوبیت اینترنت را در بازار مقاطع فولادی را فراهم آورده است. امروزه کاربران فضای اینترنت براحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری قیمت انواع میلگردها را بررسی نموده و بهترین محصول را در کمترین زمان انتخاب می نمایند. که تمامی قیمت ها بطور روزانه و براساس نوسانات بازار در کانال های اینترنتی و وبسایت قرار داده می شود.

راهنمای خرید میلگرد از فولاد مهراد

مراحل خرید میلگرد از فولاد مهراد شامل ارائه مشاوره تخصصی ، صدور پیش فاکتور، واریز وجه ، خرید و ارسال بار به محل مشتری است. که ابتدا بهترین نوع میلگرد، براساس میزان بودجه و نیاز مشتری توسط کارشناسان فروش پیشنهاد می گردد. سپس سفارش مورد نیاز مشتری در قالب پیش فاکتور تنظیم و در اختیار مشتری قرار می گیرد. در مرحله بعد، مبلغ سفارش توسط مشتری پرداخت شده و سفارش از کارخانه خریداری و به محل مشتری ارسال می گردد.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول