سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز ورق گالوانیزه
نامکارخانهمحل بارگیریحالتضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.217 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 کاشانکاشانکارخانهرول0.4517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 کاشانکاشانکارخانهرول0.417 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.35 کاشانکاشانکارخانهرول0.3517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانکارخانهرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشانکاشانکارخانهرول0.317 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 کاشانکاشانکارخانهرول1.517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانکارخانهرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 کاشانکاشانکارخانهرول1.2517 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانکارخانهرول117 دی 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 کاشانکاشانکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانکارخانهرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 کاشانکاشانکارخانهرول0.94 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانکارخانهرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 کاشانکاشانکارخانهرول0.84 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانکارخانهرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 کاشانکاشانکارخانهرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 کاشانکاشانکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانکارخانهرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 کاشانکاشانکارخانهرول0.554 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانکارخانهرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه اصفهانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانبنگاه تهرانرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 کاشانکاشانکارخانهرول0.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.454 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.44 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول24 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.54 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول1.254 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول14 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکردشهرکردکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.74 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.64 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه اصفهانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماسهفت الماسکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمترسمنانکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2.5 میلیمترسمنانکارخانهرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمترسمنانکارخانهرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمترسمنانکارخانهرول0.23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمترسمنانکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 میلیمترسمنانکارخانهرول1.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمترسمنانکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 میلیمترسمنانکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمترسمنانکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 میلیمترسمنانکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمترسمنانکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 میلیمترسمنانکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمترسمنانکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 میلیمترسمنانکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمترسمنانکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمترسمنانکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمترسمنانکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمترسمنانکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمترسمنانکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمترسمنانکارخانهرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمترسمنانکارخانهرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمترسمنانکارخانهرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمترسمنانکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمترسمنانکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمترسمنانکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمترسمنانکارخانهرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمترسمنانکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمترسمنانکارخانهرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول2.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمترچینبنگاه اصفهانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمترچینبنگاه تهرانرول23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.6 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.63 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.55 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.553 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.45 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.353 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.223 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمترچینکارخانهرول0.23 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.143 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.53 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.43 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمترچینبنگاه تهرانرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندودروی اندودکارخانهرول1.253 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندودروی اندودکارخانهرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.93 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.83 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.73 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.683 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.683 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.583 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندودکارخانهرول0.583 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.433 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.433 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.383 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.383 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.34 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.343 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.3 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.33 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.4816 آبان 140239,450 تومان
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندودروی اندودکارخانهرول0.483 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 90 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول9015 آبان 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 90 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول3 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 80 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول803 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 80 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول803 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 70 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول703 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 70 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول703 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 60 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول603 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 45 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 45 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول453 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 40 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول403 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 40 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول403 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول13 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 50 فولادفولاد مبارکهبنگاه اصفهانرول503 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.5527 شهریور 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.551 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.4 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.41 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول21 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول1.251 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول11 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.91 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.81 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.71 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.61 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه تهرانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالبنگاه اصفهانرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحالتاراز چهارمحالکارخانهرول0.51 تیر 1402تماس بگیرید

ورق گالوانیزه همان ورق فولادی یا آهنی است که سطح آن را با فلز روی پوشش می دهند. به پوشش دهی ورق با فلز روی، روی اندود کردن یا گالوانیزایسون می گویند و ورق تولیدی نیز ورق گالوانیزه نام دارد.

در بین محصولات فولادی، ورق های گالوانیزه کاربرد زیادی در صنایع مختلف از جمله صنعت ساخت و ساز و سقف ساختمان دارند. به خصوص از این جهت که اگر پوشش مناسبی برای سازه های فولادی استفاده نشود، در طولانی مدت با زنگ زدگی مواجه می شوند؛ در نتیحه از ورق های گالوانیزه که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارند، استفاده می کنند. همین مسئله دلیل اصلی محبوبیت بالای این نوع ورق در بازار آهن و همچنین صنایع مختلف است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با مجموعه ما در ارتباط باشید…

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول