سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز میلگرد ساختمانی
نامساختمانیسایزنوعواحدبروزرسانیقیمتعملیات
میلگرد آجدار سایز 22 کاوه اروندA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آریان فولادA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آریان فولادA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آریان فولادA320کیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آریان فولادA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آریان فولادA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آریان فولادA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,270 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آریان فولادA312اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140325,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آریان فولادA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن کرمانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140321,810 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن کرمانA322اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن کرمانA320اجدارکیلوگرم25 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن کرمانA318اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,845 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن کرمانA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن کرمانA314اجدارکیلوگرم19 اسفند 140225,320 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن کرمانA312اجدارکیلوگرم21 فروردین 140325,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کاوه اروندA332اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کاوه اروندA325اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کاوه اروندA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کاوه اروندA318اجدارکیلوگرم28 بهمن 140222,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کاوه اروندA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کاوه اروندA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کاوه اروندA312اجدارکیلوگرم30 بهمن 140222,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کاوه اروندA310اجدارکیلوگرم1 اسفند 140223,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 آناهیتاA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 آناهیتاA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 آناهیتاA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 آناهیتاA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 آناهیتاA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 آناهیتاA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 آناهیتاA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 آناهیتاA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140325,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 آناهیتاA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 آناهیتاA310اجدارکیلوگرم3 اردیبهشت 140326,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 آناهیتاA38اجدارکیلوگرم9 اسفند 140225,690 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 زاگرسA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 زاگرسA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 زاگرسA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 زاگرسA318اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 زاگرسA316اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 زاگرسA314اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140323,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 زاگرسA312اجدارکیلوگرم20 مهر 140223,395 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 سیرجانA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 سیرجانA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 سیرجانA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 سیرجانA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 سیرجانA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,535 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 سیرجانA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 سیرجانA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,625 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 سیرجانA312اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140327,170 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 بافق یزدA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 بافق یزدA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 بافق یزدA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,635 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 بافق یزدA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 بافق یزدA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 بافق یزدA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,545 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 بافق یزدA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 بافق یزدA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,730 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 بافق یزدA312اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,455 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 بافق یزدA310اجدارکیلوگرم4 اردیبهشت 140326,725 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 بافق یزدA38اجدارکیلوگرم12 اسفند 140227,340 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 نیشابورA332اجدارکیلوگرم24 بهمن 140222,670 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 نیشابورA328اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 نیشابورA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 نیشابورA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 نیشابورA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 نیشابورA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 نیشابورA316اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 نیشابورA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140324,180 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 نیشابورA312اجدارکیلوگرم23 بهمن 140223,587 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 نیشابورA310اجدارکیلوگرم24 بهمن 140223,770 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ابرکوهA332اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ابرکوهA328اجدارکیلوگرم7 اسفند 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ابرکوهA325اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ابرکوهA322اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ابرکوهA320اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ابرکوهA318اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ابرکوهA316اجدارکیلوگرم25 فروردین 140324,090 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ابرکوهA314اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140323,910 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ابرکوهA312اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,570 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ابرکوهA310اجدارکیلوگرم16 بهمن 140222,569 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA440اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA436اجدارکیلوگرم23 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA432اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA428اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA425اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA422اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA420اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA418اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA416اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA414اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA412اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA410اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA48اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA340اجدارکیلوگرم13 مهر 140224,560 تومان
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA336اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140329,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA332اجدارکیلوگرم5 اردیبهشت 140326,820 تومان
میلگرد آجدار سایز 30 کویرA330اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA328اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA325اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA322اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA320اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA318اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA316اجدارکیلوگرم9 اردیبهشت 140327,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA314اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140327,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA312اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA310اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA38اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 40 کویرA240اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 36 کویرA236اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 32 کویرA232اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 28 کویرA228اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 25 کویرA225اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 22 کویرA222اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 20 کویرA220اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 18 کویرA218اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 16 کویرA216اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 14 کویرA214اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
میلگرد آجدار سایز 12 کویرA212اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کویرA210اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140328,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کویرA28اجدارکیلوگرم24 اردیبهشت 140329,200 تومان

میلگرد ساختمانی چیست؟

این نوع میلگرد یکی از مهمترین مقاطع آهنی است و به دلیل مقاومت کششی بالا و استحکام در برابر ضربه و لرزش، کاربرد زیادی در صنایع ساختمانی و زیرساختی دارد. این میلگرد در انواع متفاوتی تولید می شود و از نظر ظاهری این محصول روی سطح خود، آج یا فرورفتگی دارد و عامل تفاوت میلگرد ساده و آجدار هم همین وجود آج هاست. قابلیت خمکاری و جوشکاری در این دو نوع میلگرد وجود ندارد علت آن مقاومت بالا و خشک بودن آن هست. و جالب است بدانیم میلگرد های A3 و A4 بیشترین آج را در سطح خود دارد. در مقایسه با میلگرد های A3, A4  میلگرد های A2 آج کمتری دارد البته همین نداشتن آج این نوع میلگرد ها را مناسب برای خمکاری و جوشکاری می کند.

به طور کلی میلگرد ها به دو شکل شاخه ای یا کلاف تولید می شود . میلگرد هایی که سایز آن ها 8 میل به بالا هستند به دلیل ضخامت زیادی که دارند به شکل شاخه ای تولید می شود که از نظر استاندارد طول شاخه هایشان 6 متر می باشد ولی کلاف ها به میلگرد های زیر 8 میل به پایین تعلق می گیرد که از نظر استاندار آن ها 6.5 می باشد.

انواع میلگرد آجدار

میلگرد های آجدار هرکدام، علاوه بر ظاهرشان ک متفاوت است کاربرد های متنوع و مخصوص به خودشان را دارند که عبارتنداز:

میلگرد آجدار مارپیچ A2

این دسته از میلگرد همانطور که در تصویر بالا میبینید، دارای شیارهایی به شکل مارپیچ در سطح خود است. مقاومت کششی این میلگرد ۳۴۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع خواهد بود. و این محصول پرکاربردترین نوع میلگرد در صنعت ساختمان‌سازی به­‌حساب می­آید.

میلگرد آجدار جناقی A3

میلگرد آجدار جناقی دارای شیارهایی به شکل جناق سینه در سطح خود دارد. مقاومت کششی این میلگرد برابر با ۴۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع است. این میلگرد مقاومت بالاتری در مقایسه با نوع آجدار مارپیچ دارد و برای مواردی استفاده می‌شود که نیاز به مقاومت کششی بالاتری باشد.

میلگرد آجدار مرکب A4

میلگرد آجدار مرکب دارای ترکیبی از آج های مارپیچ و جناقی در سطح خود است. از لحاظ مقاومت کششی این میلگرد ۵۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع خواهد بود. این محصول برای مواردی استفاده می‌شود که به مقاومت کششی بسیار بالایی نیاز باشد.

کاربردهای میلگرد آجدار

کاربردهای میلگرد آجدار A2

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، میلگرد آجدار A2 از نظر سختی پایین است و به همین سبب مناسب برای جوش‌کاری نیست. پس زمنی که در پروژه خود نباز به جوشکاری دارید استفاده از این میلگرد توصیه نمیشود. مهم ترین کاربرد این میلگرد آجدار در خاموت‌گذاری، قسمت‌های مختلف ساختمان اعم از فونداسیون و یا ستون‌های بتنی است. لازم به ذکر است بدانیم این میلگرد مقاومت برشی بالایی نیز دارد.

کاربردهای میلگرد آجدار A3

از این نوع میلگرد آجدار به دلیل بالا بودن تنش جاری باعث می‌شود تا به‌راحتی بتوان از آن در بخش‌های اصلی ساختمان بهره برد. میلگردهای طولی تیرها و ستون‌ها و همچنین میلگردهای به‌کار رفته برای ساخت سقف‌ها در ساختمان از این نوع میلگرد است. خریداران باید توجه داشته باشند که به دلیل شکل‌پذیری کم این میلگرد استفاده از آن برای بخش هایی که نیاز به جوشکاری دارد اصلاً مناسب نیست. پس به جهت ایمنی هر چه بیشتر ساختمان بهتر است از آن برای چنین مواردی استفاده نکرد.

کاربردهای میلگرد آجدار A4

این نوع از انواع میلگرد آجدار به دلیل داشتن مشخصات بسیار بالا، در صنعت ساختمان‌سازی چندان کاربرد ندارد. البته در سال‌های اخیر برای سبک‌سازی ساختمان و کاهش وزن میلگردها در مجموع استفاده از آن تا حدودی در بین سازندگان طرفدار پیدا کرده است. اصلی‌ترین کاربردهای میلگرد آجدار A4 به کارهای خیلی سنگین بر می‌گردد.

مشخصات فنی میلگرد آجدار

از مهم ترین مشخصات فنی میلگرد آجدار می توان به شکل آج، مقاومت کششی و تنش تسلیم میلگرد اشاره نمود. که با افزایش ضریب تنش تسلیم میلگرد، میزان انعطاف پذیری میلگرد روند کاهشی پیدا می کند. میلگرد آجدار براساس شکل ظاهری و نوع آج در گریدهای A2,A3,A4 طبقه بندی می شوند. که نوع A2 از ساختار انعطاف پذیری برخوردار بوده و بعنوان میلگرد دورپیچ مورد استفاده قرار می گیرد.

ترکیبات شیمیایی میلگرد آجدار

مهم ترین ترکیبات شیمیایی موجود در میلگرد آجدار شامل گوگرد، کربن، فسفر، منگنز و نیتروژن است. که افزایش ترکیبات کربن، منگنر موجب افزایش استحکام و سختی میلگرد در برابر فشارها می شود. میلگردهای کم کربن از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و به عنوان دورپیچ، خاموت مورد استفاده قرار می گیرند.

مزایا و معایب میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنایع ساختمان سازی است. که در برابر فشار و ضربه از مقاومت بالای برخوردار است. میلگرد آجدار در برابر تنش و فشارهای وارده از مقاومت بالایی برخوردار است. میلگرد آجدار از ضریب انعطاف پذیری پایینی برخوردار بوده و مناسب قطعه سازی نمی باشد. بطور کلی میلگردهای آجدار از فولاد سخت ساخته شده و طی عملیات نورد با دستگاه های مختلف آج زنی می شوند.

قوانین و مقررات استفاده از میلگرد آجدار

بطور کلی تمامی میلگرد آجدار بر اساس ضخامت و آلیاژ فلزی در چهار رده کیفی A2,A3,A4 طبقه بندی می شوند. که این رده های کیفی در برابر فشار، تنش های تسلیمی و کششی مقاومت مشخصی دارند. هر کدام از این گریدها مناسب کاربری معینی بوده، که استفاده غیر صحیح از آن موجب خطرات جانی و مالی می شود. استفاده از میلگردهای نرم و سبک بعنوان میلگرد طولی و فونداسیون، موجب کاهش مقاومت سازه در برابر فشارهای طبیعی و محیطی می شود.

استعلام قیمت میلگرد آجدار

روش های متنوعی برای استعلام قیمت میلگرد آجدار وجود دارد. که از مهم ترین روش ها می توان به فروش آنلاین در وبسایت، کانال های اجتماعی و استعلام تلفنی اشاره نمود. تمامی قیمت ها به صورت روزانه و براساس نوسانات بورس کالا در وبسایت و شبکه های اجتماعی بروزرسانی شده و در اختیار مشتریان عمده و جرئی قرار می گیرد. کاربران براحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، تمامی قیمت ها را با مقایسه با رقبا استخراج می نمایند. کارشناسان فروش فولاد مهراد همواره بروزترین و منصفانه ترین قیمت میلگرد آجدار را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

نحوه محاسبه وزن میلگرد آجدار

برای محسابه وزن میلگرد میبایست مربع قطر میلگرد را بر عدد 162 تقسیم کرده و حاصل را در طول میلگرد (برحسب متر )ضرب نمائید. که ضریب 162 توسط سازمان استاندارد آلمان تعیین شده است.

فرآیند تولید میلگرد آجدار

فرآیند تولید میلگرد شامل مراحل متعددی است. که در ابتدا میلگرد توسط دستگاه نورد گرم با دمای 1000 الی 1100 درجه گرمای دهی شده و از بین غلطک های متعددی عبور داده و حالتی می گردد. در تمامی روش های تولید میلگرد در ابتدا شمش فولاد، توسط نورد گرم حالت دهی اولیه می شود. سپس توسط استندهای نورد گرم و سرد فرم دهی می شود.

استفاده از آلیاژهای فولادی در فرآیند نورد، موجب افزایش مقاومت میلگرد در برابر فشار، ضربه و عوامل طبیعی می شود.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار بصورت روزانه و براساس نوسانات بورس کالا و ارز تعیین می گردد. که این قیمت با افزایش ارزش فلزات اولیه منگنر، کربن، نیکل روند افزایشی پیدا می کند. همچنین افزایش تقاضای خرید در بازار داخلی، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار می شود. و در نهایت موجب افزایش قیمت میلگرد در بازار می شود. افزایش تورم اقتصادی و نوسانات بازار ارزی به عنوان یکی از عوامل موثر، منجر به افزایش قیمت میلگرد آجدار در بازار می شود.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

مهم ترین عوامل موثر در قیمت میلگرد آجدار عبارت است از

میزان تقاضای خرید میلگرد آجدار در بازار

تکنولوژی ساخت

هزینه باربری مواد اولیه

هزینه حمل و نقل محصول تولید شده از کارخانه تا محل پروژه

قیمت فلزات اولیه میلگرد آجدار در بازار

نوسانات بورس کالا و بورس جهانی فلزات

راهنمای خرید میلگرد آجدار از بازار و کارخانه

کارشناسان فروش میلگرد فولاد مهراد همواره بهترین راهنمای خرید میلگرد آجدار را در اختیار مشتریان قرار می دهد. کارشناسان فروش میلگرد فولاد مهراد براساس نیاز مشتریان عمده و جزئی، بهترین نوع میلگرد را پیشنهاد می نمایند. تمامی مقاطع فولادی ارائه شده در مجموعه فولاد مهراد براساس گرید و استاندادرهای میلگرد تولید شده و اصالت، تطابق فاکتور و بار ارسال شده تایید می گردد.

خرید آنلاین میلگرد آجدار

برای خرید اینترنتی و آنلاین میلگرد آجدار به وبسایت و کانال تلگرام فولاد مهراد مراجعه نموده و بروزترین قیمت ها را دریافت نمائید. تمامی قیمت ها ارائه شده در وبسایت فولاد مهراد براساس برند، نوسانات ارزی و بازاری آپدیت شده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

کارخانه های تولید کننده میلگرد آجدار در ایران

کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد آجدار، با استفاده از تکنولوژی روز نیاز و ظریفیت بالایی تولید همواره تمامی نیاز بازار داخلی و بازار بین المللی را تامین می نماید.  برخی از این کارخانه از جمله ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، نه تنها به ارتقاء صنعت فولاد در کشورمان کمک می‌کنند، بلکه با تولید محصولات با کیفیت برای بازارهای بین‌المللی زمینه افزایش اعتبار و رشد اقتصادی کشور را فراهم می آورد.

برترین کارخانه های تولید کننده میلگرد آجدار در ایران

برترین کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران شامل کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد خراسان، فولاد کرمان بردسیر، فولاد آذربایجان میانه، فولاد روهینا جنوب، مجتمع فولاد آناهیتا گیلان و مجتمع فولاد بافق است. که تمامی مقاطع فولادی تولید شده در این کارخانه بر اساس استانداردهای کیفی داخلی و بین المللی و براساس تکنولوژی روز تولید و به بازار عرضه می گردد.

بررسی قیمت میلگرد آجدار

بررسی قیمت میلگرد آجدار یکی از جنبه‌های حیاتی در عملیات ساخت و ساز و تولید قطعات صنعتی است. که همواره نقش مهمی در تصمیمات استراتژیک تولید کنندگان دارد. در محیط اقتصادی پویا و پیچیده امروزی، تحلیل قیمت میلگرد آجدار به عنوان یکی از اصولی‌ترین عناصر برنامه‌ریزی ساخت و ساز است. بررسی قیمت میلگرد نه تنها به کنترل و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه اطلاعات کاملی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک ارائه می‌دهد. تمامی تحلیل ها براساس نیاز بازار، شرایط اقتصادی، نرخ ارز، هزینه‌های تولید و حمل و نقل و تکنولوژی تولید تعیین و اعمال می گردد.

بهترین قیمت خرید میلگرد آجدار در بازار

شرکت فولاد توان ساخت مهراد به عنوان یکی از بزرگترین مراکز فروش مقاطع فولادی در سطح ایران شناخته می شود. در این مجموعه انواع مقاطع فولادی مخصوصا میلگرد به بهترین قیمت خرید در اختیار مشتریان قرار می گیرد. کارشناسان فروش میلگرد آجدار فولاد مهراد همواره بهترین و منصافه ترین قیمت ها را از بسترهای مختلف استخراج نموده و در اختیار مشتریان قرار می دهد.

جدول استاندارد وزن میلگردهای آجدار

جدول استاندارد وزن میلگردهای آجدار براساس قطر و طول میلگرد (بر حسب کیلوگرم) محاسبه شده است. در این جدول، وزن هر متر میلگرد 6 الی 50 میلیمتر ارزیابی شده است. که این اطلاعات جامع همواره در محاسبات ، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مهندسان و پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرند.

قطر (میلیمتر)

وزن هر متر (کیلوگرم)

6

0.222

8

0.395

10

0.617

12

0.888

14

1.208

16

1.578

18

1.998

20

2.468

22

2.987

25

3.854

28

4.835

32

6.313

36

7.990

40

9.865

50

15.413

 راهنمای خرید میلگرد آجدار از فولاد مهراد

راهنمای خرید میلگرد آجدار از فولاد مهراد بطور خلاصه، شامل تمامی مراحل مشاوره فروش، صدور پیش فاکتور، خرید و ارسال بار به محل مشتری است. کارشناسان فروش میلگرد آجدار ابتدا نیازهای مشتری را تحلیل و بررسی نموده و بهترین نوع میلگرد را در قالب پیش فاکتور پیشنهاد می نماید. پس از تایید پیش فاکتور، میلگرد آجدار از کارخانه مربوطه خریداری شده و به محل پروژه ارسال می گردد.

اطلاعات بیشتر ...

سوالات متداول..................................

بتن همیشه به میلگرد نیاز ندارد. استفاده از میلگرد در سازه های بتنی منجر به افزایش مقاومت کششی بتن در برابر فشارهای وارد می شود. بتن غیر مسلح (بدون آرماتور) دارای مقاومت 200 الی 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. بتن های غیر مسلح عمدتا بعنوان بتن سطحی و پیاده رو مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد آجدار طی عملیات نورد گرم و قالب زنی در ابعاد 12 متری برشکاری می شود. در مرحله بعد، قطعات 12 متری در بسته بندی مشخص (بندیل) قرار داده می شوند. برشکاری میلگرد در واحد (مضرب) 3 با توجه به ارتفاع استاندارد 3 متری طبقات ساختمان، یک امر ضروری است.

هزینه حمل و نقل میلگرد براساس مسافت حمل، حجم میلگرد خریداری شده، نوع وسیله حمل، و شرایط حمل محاسبه می گردد. مسافت انبار تا محل پروژه، بطور مستقیم موجب افزایش هزینه حمل و نقل میلگرد آجدار می شود. نوع وسیله باربری براساس میزان و نوع بار انتخاب می شود. که هزینه باربری میلگرد با کامیون و کفی بیشتر از وانت است.

حداقل و حداکثر سفارش خرید از فولاد مهراد براساس شرایط پروژه و نیاز مشتری تعیین می گردد. بطور کلی حداقل خرید میلگرد از بازار بورس برابر با 20 واحد است. که هر واحد در بازار بورس برابر با 1000 کیلوگرم است. حداقل خرید میلگرد آجدار از فولاد مهراد برابر با یک شاخه است.

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول